Право на връщане

Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес, номер на покупката, име на стоката и телефонен номер и за решението си да се откажете от договора с имейл изпратен по електронната поща от имейла, от който е направена поръчката или с писмо по пощата. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ или да пратите онлайн изявление за отказ , но това не е задължително.


Формуляр, който може да ползвате за упражняване на отказ:

До Соларшоп ЕООД (www.sportensklad.bg)
................................................................................
/адрес, ЕИК
/|
настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

.......................................................... /описание на стоката/

.......................................................... /номер на поръчката/
Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/
.................................................................................../Име на потребителя/
Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/
...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                                                   /Подпис на потребителя/На основание ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в срок от 14 дена след доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
Клиентът предварително писмено информира Продавача, на следния имейл адрес: info@sportensklad.bg , че на основание ЗЗП се отказва от договора. Купувачът задължително посочва кога ще върне стоката и банкова сметка с титуляр купувача, на която да му бъде върната заплатената цена на стоката. Стоката може да бъде върната единствено на адрес гр.Пазарджик, ул. Димчо Дебелянов 5 или на друг адрес, който се уточнява от Продавачът след подадената заявка за връщане.
Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на купувача. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Продавача, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от купувача. В случай, че купувач се възползва от правото си по ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените условия, Продавачът се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път в срок до 10 дни от връщането на стоката. Заплатената от Клиента сума за стоката се връща след направен оглед и приемане на стоката от страна на Продавача.


Когато клиентът върне стоката на продавача и тя не отговаря на изискванията за връщане на стока , а именно – не е във вид , в който е била изпратена на клиента. Била е употребявана. Поставената от производителя оригинална опаковка е с нарушена цялост. Нарушени са поставените от продавача или производителя стикери. Липсват пакети или детайли от цялостния вид на стоката,

то тогава Продавачът има право:
- да не удовлетвори рекламацията и да не приеме стоката обратно
- да я приеме и задържи в складовата си база , като уведоми клиента за 5(пет) дневен срок , в който клиентът да си я вземе обратно.
Продавачът не носи отговорност за съхранението на стоката в случай , че клиентът реши да не си я вземе обратно.


В случай , когато клиентът използва правото си на отказ от поръчка, по която е направено авансово плащане , с което е задействана поръчката към производител или вносител, то същия има право да поиска възстановяване на платеното от него авансово плащане. Тогава Продавачът има право да задържи 20% от сумата на поръчката ( приема се като Капаро ) и да върне на потребителя остатъка от сумата в десет дневен срок. Не се възстановяват допълнителни такси, като наложен платеж, такси за обработка или доставки. Купувачът се задължава да върне и ако има подаръци и безплатни екстри към стоката. Връщането на стоката при отказ е за сметка на купувача. 

Стоки/услуги, за които клиентът няма право на отказ:
 •    при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца доставката на Стоки;
•    при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
•    при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на Клиента;
•    при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
•    при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
•    при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
•    при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.