Преглед, рекламации и гаранция

    При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някои от придружаващите я аксесоари и/или на които и да е от документ, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
    Ако потребителят установи след получаването на стоката някакви счупвания , наранявания или липси на някакви детайли, то той е длъжен да уведоми Продавача веднага по телефон и/или електронна поща, за да получи информация за реда и срока за отстраняването на проблема.
Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.
Адрес за жалби: e-mail: info@sportensklad.bg, телефон 0888/827355
    Продавачът не носи отговорност за нараняването на стоките доставени на потребителя по куриер. Всички изпращани стоки имат застраховка  от транспортни наранявания. Затова е задължително да съставите протокол с куриера, за да може да изискаме от него да заплати за щетата и ние да Ви изпратим повторно здрава стока.
   При получаване на стоката при констатирани нарушения във външния й вид или видими липси Купувачът трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката и разходите за повредената стока се покриват от куриера. В противен случай при по-късна рекламация от страна на Купувача за липси или нарушена цялост на уреда, се счита, че те са по вина на купувача.

Продавачът има правото да не удовлетвори рекламация предявена от потребителя в следните случаи:

- Неcпазване на указанията за експлоaтация и съхранение посочени в съпровождащата документация;

- Повреди, настъпили при транспортиране, при механични увреждания на корпуса или дисплея;

- Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени от фирмата лица;

- Опит за подправяне на гаранционната карта, фабричния номер или липса на гаранционна карта;

- Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в изделието, влажна среда и др.

- Използване на устройствата съвместно с други неизправни или несъвместими модули и устройства.

- При неправилен монтаж извършен от купувача в несъответствие с приложените схеми гаранцията отпада.

- Стоките са предназначени само за домашна употреба, забранява се използването им за професионална употреба, ако изрично не е посочено в страницата на продукта друго.

- Субективно отношение на клиента.

- Неподлежащи на безплатно гаранционно обслужване са: консумативни части, скърцане, разхлабени връзки вследствие на експлоатацията, козметични части и части отделящи се от основното тяло на уреда, външни захранвания, пластмасови декорации. Също консумативи, като батерии, гумени уплътнения, винили, отскачащи повърхности, предпазни мрежи, ремъци, лагери, въжета, макари, ленти, ластици и втулки с ограничен сервизен живот, освен ако нямат явен фабричен дефект.

- Употребяваните стоки нямат гаранция, освен ако в продуктовата страница не е посочено друго.

 

В сила са разпоредбите цитирани от ЗЗП.