Преглед, рекламации и гаранция

  ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО Й:  

 • При получаването на стоката потребителят е длъжен да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някои от придружаващите я аксесоари и/или на които и да е от документ, незабавно да информира лицето извършващо доставката. 
 • Ако потребителят установи след получаването на стоката някакви счупвания , наранявания или липси на някакви детайли, то той е длъжен да уведоми Продавача веднага по телефон и/или електронна поща, за да получи информация за реда и срока за отстраняването на проблема.
 • Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.
 • Адрес за жалби: e-mail: info@sportensklad.bg, телефон 0888/827355
 • Всички изпращани стоки имат застраховка  от транспортни наранявания (това се случва много рядко). Затова при констатирано нараняване е задължително да съставите протокол с куриера, за да може да изискаме от него да заплати за щетата и ние да Ви изпратим повторно здрава стока.
 • При получаване на стоката при констатирани видими липси (това се случва много рядко), Купувачът трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката и разходите за повредената стока се покриват единствено от куриера. След съставяне на протокола ние ще ви изпратим липсващите части.

РЕКЛАМАЦИИ И ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ:

Продавачът има правото да не удовлетвори рекламация предявена от потребителя в следните случаи:

 • Неcпазване на указанията за експлоaтация и съхранение посочени в съпровождащата документация;
 • Повреди, настъпили при механични увреждания на корпуса или дисплея;
 • Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени от фирмата лица;;
 • Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в изделието, влажна среда и др.
 • Използване на устройствата съвместно с други неизправни или несъвместими модули и устройства.
 • При неправилен монтаж извършен от купувача в несъответствие с приложените схеми.
 • Стоките са предназначени само за домашна употреба, забранява се използването им за професионална употреба, ако изрично не е посочено в страницата на продукта друго.
 • Неподлежащи на безплатно гаранционно обслужване са: скърцане, разхлабени връзки вследствие на експлоатацията, козметични части и части отделящи се от основното тяло на уреда, външни захранвания, пластмасови декорации. Също консумативи, ако нямат явен фабричен дефект: батерии, гумени уплътнения, винили, отскачащи повърхности, предпазни мрежи, ремъци, лагери, въжета, макари, бягащи ленти, ластици и втулки.
 • Употребяваните стоки нямат гаранция, освен ако в продуктовата страница не е посочено друго.

 

В сила са разпоредбите цитирани от ЗЗП.